Έξοδα αγοραπωλησίας

Τα έξοδα που επιβαρύνεστε κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ενώ συνεργάζεστε με το γραφείο μας, είναι:

Για ιδιοκτήτη

  • Αμοιβή Δικηγόρου που παρίσταται υποστηρίζοντας τα συμφέροντά σας, την ημέρα υπογραφής των τελικών συμβολαίων.  (Η παράσταση δικηγόρου στα συμβόλαια δεν είναι πλέον υποχρεωτική αλλά σας την προτείνουμε για την διασφάλιση των συμφερόντων σας).
  • Αμοιβή Μεσίτη 2% συν 24% ΦΠΑ

Για αγοραστή

  • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (επί του παρόντος 3%) ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (24%) έκαστος υπολογίζεται επί της αξίας αγοραπωλησίας που αναφέρεται στο συμβόλαιο.
  • Αμοιβή Δικηγόρου για έλεγχο τίτλων και παράστασή του, υποστηρίζοντας τα συμφέροντά σας, την ημέρα υπογραφής των τελικών συμβολαίων  Η αμοιβή δικηγόρου υπολογίζεται στα 1.5% - 2% περίπου επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν 24% ΦΠΑ.  (Η παράσταση δικηγόρου στα συμβόλαια δεν είναι πλέον υποχρεωτική αλλά σας την προτείνουμε για την διασφάλιση των συμφερόντων σας)
  • Αμοιβή Συμβολαιογράφου 1.2% έως 2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν 24% ΦΠΑ
  • Αμοιβή Υποθηκοφύλακα  0.475% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου συν 24% ΦΠΑ
  • Αμοιβή Μεσίτη 2% συν 24% ΦΠΑ